Jan13

John Dalton's Spheres of Influence

Silvana, Harlem